Per al millor compliment dels seus fins, la Real Acadèmia contarà en les seccions que determine la seua Junta General a proposta de la seua Junta de Govern. Estes seccions podran ser permanents o temporals i tindran com a fins els propis de la Real Acadèmia.

Cada secció contarà en un Director que haurà de ser Acadèmic de Número, designat per la Junta General a proposta de la Junta de Govern, en raó de la seua especialitat. Formaran part de cada Secció els Acadèmics proposts pel seu Director, la Junta de Govern i ratificats per la Junta General. També podran formar part de les Seccions, com a Agregats Colaboradors, persones de prestigi, no Acadèmics, prèvia proposta de cada Secció a la Junta de Govern i ratificada per la Junta General. El Decà serà president nat de totes les seccions.
Els Directors de les seccions coordinaran i dirigiran les activitats d'estes i presentaran a la Junta de Govern els proyectes que pretenguen desenrollar, a efectes de la seua aprovació per la Junta General, la qual acordarà els fondos necessaris per a les seues funcions.