Real Acadèmia Oberta: Escola Superior d'Estudis Valencians

Objetivo

L'objectiu fonamental és establir un vehícul de comunicació per a canalisar la divulgació de la Cultura Valenciana en tots els seus àmbits i aspectes, especialment en aquells que comprenen les seccions de la RACV.

Desigem complir esta aspiració des de l'ESCOLA SUPERIOR d'ESTUDIS VALENCIANS dins del sí de la Real Acadèmia, de manera que les diferents seccions puguen promoure cursos i conferències, segons les seues disponibilitats, matèries que desigen impartir i professorat disponible.

 

Perfil del destinatari

El curs va dirigit a totes aquelles persones que desigen profundisar en la Cultura de la Comunitat Valenciana, indiferentment del nivell de coneiximents.

Matèries i professorat.

El proyecte, fet realitat, es va iniciar fa set cursos en la colaboració especial de professors, preferentment de les seccions d'Història, Art, Heràldica i Genealogia. Posteriorment s'han incorporat professors d'unes atres seccions, a fi d'obrir camí a uns atres camps: Lliteratura, Humanisme, Etnologia, Botànica, Cartografia, Castellologia, etc. Les matèries que s'impartiran estan en relació en estes branques del saber, pero també obertes a tot tipo de coneiximents, en la concepció més ampla. Els professors són, fonamentalment, membres acadèmics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o colaboradors d'esta.

N’Enrique De Miguel Fernández. Decà de la RACV. Corresponent de les Acadèmies d'Història de Santander i Nort de Santander (Colòmbia). Dr. Ingenier en Mines, Dr. en Història. Catedràtic de la UPV (jubilat) i Catedràtic Emèrit de la UCH-CEU.

Na Mª Desamparados Cabanes Pecourt. Secretària de la RACV. Dra. en Història. Catedràtica de Ciències i Tècniques Historiogràfiques en l’Universitat de Saragossa. Directora de la Secció d'Història de la RACV.

En José Vte. Gómez Bayarri. Acadèmic de Número de la RACV. Dr. en Història. Catedràtic d'Història de l'Institut de Bachillerat Lluís Vives de Valéncia. Professor en l’Universitat Senior de la UPV i en l’Universitat de l'Experiència de la UCH-CEU.

En Federico Martínez Roda. Académico de Número de la RACV. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho. Doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

En Manuel Chueca Pazos. Acadèmic de Número de la RACV. Dr. Ingenier de Mines. Catedràtic Emèrit de l'Escola Superior de Topografia de l’Universitat Politècnica de Valéncia. Impulsor de la creació d'esta ingenieria en la UPV.

N’Emilia Salvador Esteban. Acadèmica de Número de la RACV. Dra. en Història. Catedràtica d’Història Moderna de l’Estudi General-Universitat de Valéncia.

En José Aparicio Pérez. Acadèmic de Número de la RACV. Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia Espanyola de l’Història. Dr. en Història. Director de la Secció d'Arqueologia i de l'Aula d'Humanitats i de Ciències Valencianes de la RACV. Professor en l’Universitat Senior de la UPV

En Manuel López Pellicer. Acadèmic de la RACV i de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrit, i Catedràtic de la UPV.

En José Francisco Ballester-Olmos Anguís. Acadèmic de Número de la RACV. Professor en l’Universitat Politècnica de Valéncia i en l’Universitat Senior de la UPV

En Daniel Sala Giner. Acadèmic de Número de la RACV. Catedràtic d'Història de l'Institut de Bachillerat Lluís Vives de Valéncia. Professor en l’Universistat de l’Experiència de la UCH-CEU i en l’Universitat Senior de la UPV.

En Francisco García García. Acadèmic de Número de la RACV. Catedràtic d'Universitat.

En José Luis Manglano de Más.Doctor Ingenier Industrial. Ex-rector de l'Universitat Cardenal Herrera-CEU. Catedràtic de l'Universitat Politècnica de Valéncia. Acadèmic de Número de la RACV.

En José Bonet Navarro. Acadèmic de Número. Catedràtic de Dret Processal en la UV.

En José Luis Medina García. Acadèmic de Número de la RACV. Dr. en Medicina. Cardiòlec. Humaniste.

En Francisco José Llácer Bueno. Catedràtic de Grec de l’Institut de Bachillerat Lluís Vives de Valéncia. Professor Tutor de Dret Mercantil de la UNED. Llicenciat en Ciències Polítiques. Croniste d’Algemesí. Acadèmic Corresponent de la RACV.

En Francisco Cardells Martí. Dr. en Història i Professor de la UCH-CEU.

Na Purificación Benito. Dra. en Història de l'Art. Catedràtica d'Història de l'Institut de Bachillerat Lluís Vives de Valéncia. Colaboradora de la Secció d'Història de l'Art de la RACV.

Na Carmen Torres. Professora de Lliteratura de l’Institut Sant Vicent Ferrer. Llicenciada en Filologia Hispànica, en Comunicació Audiovisual i en Dret.

En Miguel Aparici Navarro. President de l'Associació Amics dels Castells de Valéncia. Croniste de Cortes de Pallás. Acadèmic de Número de l'Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica. Acadèmic Corresponent de la RACV. Tinent Coronel d'Artilleria.

N’Antonio Atienza Peñarrocha. Membre colaborador de la RACV. Doctor en Història.

En Pedro Caja Meri. Llicenciat en Econòmiques. Agregat Colaborador de la Secció d’Economia.

En José Manuel Fernández García-Escudero. Ingeniero Industrial. Ex profesor de la Universidad Polítécnica de Madrid y de Valencia.

N'Asunción Alejos Morant. Drª. en Historia. Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Colaboradora de la Sección de Historia de Arte de la RACV.

Na Mª Dolores Cortina Orts. Licenciada en Filosofía y Letras. Sección de Historia. Profesora del CEU –Valencia.

Na Concepción Galán Vicedo. Licenciada en Filología Románica. Profesora Titular de Escuela Universitaria (TEU), en la Escuela de Magisterio “Ausias March” de la Universidad de Valencia.

Na Pascualina Morote. Drª en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica. Catedrática de Didáctica de Lengua y Literatura de la Escuela Universitaria de Magisterio de la Universidad de Valencia.

Na Victoria Savelieva. Licenciada en Ciencias Escénicas por la Universidad de Moscú. Colaboradora de la RACV.

Na Concha Raga. Periodista. Ha segut responsable de l´Àrea d'Educació de Las Provincias. Colaboradora habitual en unes atres mijos de comunicació. Vicepresidenta de Mujeres Periodistas del Meditarráneo.

Na Josefina Pia. Professora d'egiptologia en la Facultat de Teologia.

Na Anabel Blancas González-Corroto. Llicenciada en Ciències de l'Informació i Màster en Protocol.

Na Laura Egido Alcaide. Doctorando en la UPV, especialidad Arqueología. Licenciada en Historia del Arte. Agregada Colaboradora Sección Prehistoria, Arqueología y Estudis Ibéricos "Domingo Fletcher Valls"

En Miquel Herrero. Doctorando en la UV y UPV. Licenciado en BB.AA. e Historia del Arte. Agregado Colaborador Sección Prehistoria, Arqueología y Estudis Ibéricos "Domingo Fletcher Valls"

N'Òscar Rueda i Pitarque. Agregat Colaborador Secció Llengua i Lliteratura Valencianes "Lluís Fullana Mira"

N'Isabel Navarro Camallonga. Arquitecto y Máster en Historia del arte y Cultura Visuales.

Na Carmen Martorell Pallás. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología y Profesora Titular de Técnicas Diagnósticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia.

En Yuri Aguilar. Politòlec i empresari del cine.

En Rafael Roca Bañuls. Llicenciat en Medicina i Cirugia. Professor Associat Universitat de Valéncia (1999-2010 i 2010-2013)


Ademés contarem en uns atres professors colaboradors especialistes que dictaran conferències o impartiran cursos monogràfics al llarc del curs.

Pla d'estudis

Hem dissenyat el contingut en Cursos acadèmics impartits de manera monogràfica en els quals s'aborden els conceptes bàsics necessaris per a acostar-se al coneiximent de qualsevol tema de la nostra cultura històrica.

Número i tipo de classes

Les classes tindran una duració de 50 minuts d'exposició temàtica i diàlec. El professorat intentarà infondre a la classe una metodologia activa (audiovisuals, vocabulari, aclariment de conceptes, llectura comentada de material de soport com a fotocòpies o gràfics, etc.) A juí del professorat es realisaran visites a monuments artístics, archius, museus, exposicions, etc., de la ciutat i excursions a diverses poblacions del Regne de Valéncia i del restant d'Espanya per a conéixer els seus monuments, art i cultura, usant les hores de classe o be els dissabtes. Pretenem programar diverses visites al trimestre en hores i dies lectius. Les visites, generalment, seran guiades i en les corresponents explicacions que complementaran els coneiximents adquirits.

Además contaremos con otros profesores colaboradores especialistas que dictarán conferencias o impartirán cursos monográficos a lo largo del curso.

Plan de estudios

Hemos diseñado el contenido en Cursos académicos impartidos de manera monográfica en los que se abordan los conceptos básicos necesarios para acercarse al conocimiento de cualquier tema de nuestra cultura histórica.

Número y tipo de clases

Las clases tendrán una duración de 50 minutos de exposición temática y diálogo. El profesorado intentará infundir a la clase una metodología activa (audiovisuales, vocabulario, aclaración de conceptos, lectura comentada de material de apoyo como fotocopias o gráficos, etc.) A juicio del profesorado se realizarán visitas a monumentos artísticos, archivos, museos, exposiciones, etc., de la ciudad y excursiones a diversas poblaciones del Reino de Valencia y del resto de España para conocer sus monumentos, arte y cultura, empleando las horas de clase o bien los sábados. Pretendemos programar varias visitas al trimestre en horas y días lectivos. Las visitas, generalmente, serán guiadas y con las correspondientes explicaciones que complementarán los conocimientos adquiridos.

LLoc d'impartició de las clases

Saló d'Actes de la RACV.

Admissió i selecció d'alumnes

S'ha establit un determini per a l'admissió d'alumnes, per lo qual els interessats ompliran una solicitut i formalisaran la matrícula en el més de juny

Composició:

Professors:

Federico Martínez Roda

José Bonet Navarro

Mª Desamparados Cabanes Pecourt

Manuel Chueca Pazos

Emilia Salvador Esteban

José Aparicio Pérez

Manuel López Pellicer

José Francisco Ballester-Olmos Anguís

Francisco García García

Daniel Sala Giner

Enrique De Miguel Fernández

José Luis Medina García

Francisco José Llácer Bueno

Francisco Cardells Martí

Purificación Benito

Carmen Torres

Miguel Aparici Navarro

Carmen Martorell Pallás

Antonio Atienza Peñarrocha

Pedro Caja Meri

Ruth García Martínez

Miquel Herrero

José Manuel Fernández García-Escudero

Asunción Alejos Morant

Mª Dolores Cortina Orts

Laura Egido Alcaide

Concepción Galán Vicedo

Pascualina Morote

Victoria Savelieva

Concha Raga

Anabel Blancas González-Corroto

Josefina Pia

Òscar Rueda i Pitarque

Yuri Aguilar

Isabel Navarro Camallonga

Rafael Roca Bañuls

 
logo Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(Fundada en 1915 per la Diputació Provincial de Valéncia. Inscrita en el Registre d'Acadèmies de l'Institut d'Espanya. Títul Real de 1991)
C/Avellanes, 26 - 46003 VALÉNCIA Tel. 96 391 69 65 email: info@racv.es