Leopoldo Peñarroja Torrejón

Leopoldo Peñarroja Torrejón
Medalla: 
39
Data ingrés: 
30/01/1992

Vall d’Uxó, 24 de juny de 1954

Llicenciat en Filosofia i Lletres per l'Universitat de Valéncia (1976). Doctor en Historia per l'Universitat de Saragossa (1988). Catedràtic de Llengua i Lliteratura Espanyoles (IES “HonoriGarcia” de La Valld’Uxó).Membre del Consell Valencià de Cultura (1986-2004).

Ha dirigit l’investigació als àmbits de la Gramàtica Històrica, la Dialectologia Mossàrap, la Toponimia, el Cristianisme primitiu i postislàmic i la Valéncia morisca, ab dos linees preferents: la descripció del romanic valencià de preconquista i la reconstrucció del cristianisme valencià primitiu i postislàmic fins a la conquista de la Corona d’Aragó (1238), factor cardinal de l’identitat històrica valenciana. Paralelament, ha treballat en el camp específic de l’història de la Valld’Uxó.

Obres:

Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia: La Valld'Uxó (1525-1625), 2 vols. 896 pp. (Valencia, del Cenia al Segura, 1984); El mozárabe de valencia. Nuevas cuestiones de Fonología Mozárabe, 497 pp. + glosaris(Madrit, Gredos, 1990)
Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch: del valencià quatrecentiste al valencià modern (Valencia, 1991); Cristianos bajo el Islam. Los mozárabes hasta la reconquista de Valencia,394 pp. (Madrit, Gredos, 1993); Cristianismo valenciano. De los orígenes al siglo XIII, (Valencia, 2007); Documenta Ecclesiae Uxonensis (en El Legado del Ángel. Historia y patrimonio, Castelló, 2008); La qüestio valenciana. Mig sigle de filología (Ensaig – prolec a la reedicio de V. Simó Santonja, ¿Valenciano o catalán?, Valencia, 2013); Historia de Valld’Uxó(Castelló, Diputacio Provincial, 2013)

Artículs, informes, etc.

Ha publicat un centenar d’artículs, estudis o informes sobre Llingüística descriptiva o històrica, Historia medieval i moderna, Toponimia i Patrimoni cultural (Revista de Filologia Española, Revista de Filologia Valenciana, Aragón en la Edad Media, Archivo de Filologia Aragonesa, Thesaurus, Aigualit, Debats, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Anales de la RACV,etc.), com ara:“Mossarabisme i substrat. Critica retrospectiva” (1984); “La evolución del- latina inicial en el mozárabe de Valencia” (1885); “Los grupos –mb-, -nd- en los dialectos mozárabes del oriente hispánico: ¿arcaísmo o arabismo?” (1989); "Los escribas del Repartiment de Valencia y la diptongación mozárabe de /é/ /ó/" (1990); "El árabe /kanīsa/ en la toponimia española" (1991); “Les ḥarŷes: mon i enigma” (1992); “Acaísmo e innovación en los dialectos mozárabes“ (1992); “Los predicativos en español” (1992); "La toponimia romanicavernacula en l'Uns al-Muhaŷwa-Rawḍ al-Furaŷd'Al-Xarif al-Idrsisí (lectura criticad'algunesdadesinedites)" (1995); Fundamentacioraonada sobre l’us, nom, orige i maturalea del valencià (anex al vot particular emés per L. Penyarroja Torrejón, al que s’adherix i que firma Xavier Casp, en contra del “Dictamen” del Consell Valencià de Cultura, Valéncia, 13 de juliol de 1998);“Status quo de l’historiallingüistica de Valencia” (1998); Informe sobre el conjunto histórico de Culla(2003); Informe sobre declaración de Bien de Interés Cultural del Desert de les Palmes de Benicàssim(2004); Informe sobre la historicidad de la denominación comarcal “Plana de Utiel” (2004); Informe sobre las pinturas de Palomino en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia (2004);“Percepcio histórica i forma actual del valencià” (2004); “Los movimientos sociales católicos y la Doctrina Social de la Iglesia” (2004); “El romance nativo del Valle del Ebro y de la Frontera Superior de al-Ándalus” (2008); “Cristianos en Valencia antes y después de 711. Una reflexión histórica e historiográfica”(2011);San Vicente mártir, símbolo y nexo de la continuidad cristiana en Valencia (2012), etc.

Manuals i edicions

Ha dedicat aixina mateix tres manuals a la disciplina Lengua Española y Literatura per a l’Educació Secundaria i el Bachillerat; i preparat l’Antologia Poètica de son pare, Leopoldo Peñarroja Centelles, editada per l’Ajuntament de la Vall d’Uxó (2003).

Premis, etc.

Premi Extraordinari de l’Ajuntament de Valéncia en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia de Lo RatPenat; Premi Vinatea, 1998; Medalla del centenari de Lo Rat Penat, 1998;Prohom de Lo RatPenat, 1999; Vicentet d’honor al Mèrit Cultural de La Vall d’Uxó; Premi Josep María Guinot a les Lletres Valencianes, 2003; Palma Daurada individual d’Elig, 2004.

Proyectes d’investigació en actiu

Última a hores d’ara varies produccions al voltant dels temes citats o conexos, com ara la situació llingüística peninsular, i valenciana en particular, a l’altura dels ss. X-XIII, la fabulació fuster – guarneriana de l’història de Valéncia i l’identitat històrica dels valencians, la toponímia romànica nativa de terres valencianes, etc.