La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada per quatre tipos d'Acadèmics, cadascun en unes obligacions i drets perfectament especificats en els vigents estatuts, i talment com ocorre en unes atres entitats acadèmiques semblants.

Artícul 5.- La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada pels Acadèmics de Número, els d'Honor i els Corresponents.

Descripció i Elecció

Artícul 11.

Els Acadèmics d'Honor seran elegits per la Junta General entre les persones que, pels seus merits especialment contraguts en relació en la Comunitat Valenciana, s'hagen fet acreedors a la dita distinció. El seu Número no excedirà de cinquanta. Els Acadèmics Corresponents seran elegits, així mateix, per la Junta General, entre persones de reconegut prestigi que mantinguen vinculació cultural en localitats de la Comunitat Valenciana. El seu número no excedirà de cent. Els Cronistes del Regne de Valéncia podran solicitar la seua integració en esta Institució com a Acadèmics Corresponents, mentres conserven el seu càrrec.

Obligacions

Artícul 15.

Els Acadèmics d'Honor i els Corresponents podran assistir a les Juntes Generals de la Real Acadèmia en dret a veu i estaran obligats a cooperar en les missions de l'Acadèmia aixina com a remetre els treballs que publicaren. Aixi mateix podran usar el seu títul en els escrits i obres que publiquen.

Baixa

Artícul 16.

S'entén que renuncien a la seua plaça d'Acadèmics:

Els de Número que, sense causa justificada, faltaren a lo llarc d'un any a les Juntes i que, avisats pel Decà, no complixquen en un atre periodo igual en les seues obligacions.
Els d'Honor i els Corresponents que no eixerciten les tasques inherents al seu càrrec.

Artícul 17.

Si a cap d'Acadèmic s'observara en públic conducta reprensible o despreciara la reputació de la Real Acadèmia, dins o fora d'esta, o incomplira obertament els seus acorts, podrà ser expulsat, a proposta raonada de la Junta de Govern, en Junta General citada a l'efecte.

ACADÈMICS

 
Acadèmics d'Honor
Amorós Guardiola, Andrés
Cañizares Llovera, Antonio
Catalán Pérez de Urquiola, Manuel
Cerezo Martínez, Ricardo
Chaqués Ramón, Claudio
Cremades de Adaro, Javier
Fullana Serra, Vicente
García Asensio, Enrique
González de Posada, Francisco
Montoliu Soler, Violeta
Mourelle de Lema, Manuel
Rodríguez Adrados, Francisco
Villapalos Salas, Gustavo
Viñals Iñiguez, José
 
Anteriors Decans d'Honor
Lladró Dolz, Juan (+)
Simó Santonja, Vicent Lluís (+)
 
Anteriors Acadèmics d'Honor
Beltrán Martínez, Antonio (+)
Benlloch Vivó, Juan (Cardenal) (+)
Blasco Ibáñez, Vicente (+)
Maravall Casesnoves, Darío (+)
Gómez Serrano, Nicolau Primitiu (+)
Ramon i García, Anfós (+)
Reig i Casanova, Enrique (Cardenal) (+)
Ribera i Tarragó, Julián (+)
Rodrigo i Vidré, Joaquín (+)
Santo Matas, Joaquín (+)
Villalonga, Ignacio (+)
Tormo Monzó, Elías (+)