La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada per quatre classes d'Acadèmics, cada u en unes obligacions i drets perfectament especificats en els vigents estatuts, i com ocorre en unes atres entitats acadèmiques semblants.

De Número (punchar ací per a obrir el llistat)

Els Acadèmics de Número són la base de la Real Acadèmia, perque ells són els que conformen tant la Junta de Govern com la Junta General, que és a on se prenen els acorts d'actuació de l'entitat.

Esta classe d'acadèmics han de ser quaranta com a màxim, triats per la Junta General entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit cultural valencià, i han de tindre la condició civil de valencians. A estos s'han d'afegir el President i Vicepresident d'Honor, dos representants de l'Excma. Diputació de Valéncia i dos de l'Excm. Ajuntament de Valéncia.

Per a ingressar com a Acadèmic de Número, i una vegada aprovada la proposta corresponent, és preceptiva la llectura pública d'un discurs d'ingrés, el qual serà contestat per un atre Acadèmic.

En l'acte d'ingrés com a Acadèmic de Número, i una volta llegit el seu discurs preceptiu i ser contestat este per un atre Acadèmic de Número, al recipiendari se li fa entrega de la seua Medalla representativa, la qual porta gravat el número que li corresponga segons la vacant que vinga a ocupar. Este número està comprés entre u i quaranta.

Electes. (punchar ací per a obrir el llistat)

Són els que han segut acceptats i triats per la Junta General per a ingressar com Acadèmics de Número i encara no han llegit el seu discurs d'ingrés, per a lo qual tenen un determini de sis mesos des del moment de la seua elecció.

D'Honor. (punchar ací per a obrir el llistat)

Esta classe d'acadèmics són triats per la Junta General entre les persones que, pels seus mèrits especialment obtinguts en relació a la seua dedicació a la cultura valenciana a nivell lliterari, artístic o científic, s'hagen fet acreedors d'esta distinció.

En este cas el seu número no pot excedir de cinquanta.

Com els Corresponents, els Acadèmics d'Honor poden assistir a les Juntes Generals en veu pero sense vot.

Corresponents. (punchar ací per a obrir el llistat)

A part dels Numeraris, existixen també els Acadèmics Corresponents, els quals representen a la Real Acadèmia en diverses poblacions valencianes. Han de ser triats per la Junta General entre persones de reconegut prestigi que mantinguen una vinculació cultural en localitats valencianes. En este cas el seu número no pot excedir de cent. Poden assistir a les Juntes Generals en veu pero sense vot.

D'una atra banda, els Cronistes del Regne de Valéncia poden demanar la seua integració en esta Institució com a Acadèmics Corresponents, mentres conserven el seu càrrec.

Representació Institucional. (punchar ací per a obrir el llistat)

Com a Fundació Pública que és, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha de tindre, entre els seus Acadèmics, una representació de les entitats públiques de les quals depén. D'esta manera, i en la condició d’Acadèmics de Número, vinculats al càrrec, s'integren en l'entitat el President de la Diputació Provincial de Valéncia, en el títul de President d'Honor, aixina com l'Alcalde de Valéncia, com a Vicepresident d'Honor. Ademés, abdós designaran dos Diputats de la Diputació i dos Regidors de l'Ajuntament respectivament, tenint dret a assistir a les Juntes Generals fent us de la seua condició d'Acadèmics de Número.

Seccions

Per al millor funcionament i desenroll de les diverses investigacions que en diversos camps realisa la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la Junta General d'esta crea les seccions que considera necessàries per a dur a terme els seus objectius, a proposta de la Junta de Govern, i estes poden ser permanents o temporals.

El responsable màxim de cada Secció ha de ser un Acadèmic de Número, que actua com a Director, a proposta de la Junta de Govern i ratificació de la Junta General, d'acort en la seua especialitat, àrea d'estudi o científica. Este Director pot propondre com a membres a uns atres Acadèmics de Número, i la proposta l'han d'aprovar la Junta de Govern i ratificar-la la Junta General.

No obstant, també s'integren en les diverses seccions persones de reconegut prestigi que no són Acadèmics, per a colaborar en els seus coneiximents en els treballs o investigació que cada Secció realisa, els quals són conegudes com a Agregats Colaboradors. És preceptiva també l'aprovació de les dos Juntes en idèntic protocol expressat.

Finalment, el Decà és Director nat de totes les seccions.

Organigrama

L'estructura actual de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana està formada per la Junta de Govern i la Junta General, en les que recau la responsabilitat de la direcció i de la presa de decisions de l'entitat.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està regida per la Junta de Govern, nomenada per per la Junta General, en total independència de les institucions públiques de les quals depén i al marge de la política i governs de cada moment.

Junta de Govern

Esta Junta és la responsable del nomenament dels càrrecs entre els seus membres, al mateix temps que té la responsabilitat d'organisar les diverses seccions.

Componen la Junta de Govern el Decà, el Vicedecà, el Secretari, el Vicesecretari, el Tesorer, el Director de Publicacions, el Bibliotecari - Archiver, el Director de Seccions i cinc Vocals, triats tots ells per la Junta General d'entre els Acadèmics de Número.

Les seues funcions són:

Impulsar les activitats de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, d'acort en els seus fins fundacionals.
Aprovar l'anteproyecte de presupost i la liquidació, memòria i balanç de l'eixercici anterior, per a la seua presentació a la Junta General.
Autorisar la contractació de personal al servici de la Real Acadèmia.
Autorisar els gasts quan suponen quantitats superiors a les partides consignades en el presupost.
Dirigir el funcionament ordinari de la Real Acadèmia.
Eixercir, en general, totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels bens i patrimoni de la Real Acadèmia.
Aprovar els proyectes de publicacions.

Junta General.

Esta Junta és el màxim orgue de govern de la Real Acadèmia i està formada pels Acadèmics de Número. En les seues reunions poden estar presents també els Acadèmics d'Honor, els Corresponents i els Numeraris Electes, el President del "Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana" i el de la "Associació Cultural Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana", quan siguen convocats pel Decà.

Entre les responsabilitats d'esta Junta es troba l'elecció dels membres de la Junta de Govern.

Les seues funcions són:

La promoció d'activitats acadèmiques per al millor compliment dels fins de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
L'elecció dels membres de la Junta de Govern.
L'elecció dels Acadèmics de Número, dels d'Honor i dels Corresponents.
La creació i cancelació de les seccions.
L'aprovació del presupost anual i proyectes de les activitats per a cada curs Acadèmic.
L'aprovació de la liquidació del presupost ordinari, del balanç i de la memòria corresponents a l'eixercici anterior.
L'aprovació, si és procedent, dels actes i contractes realisats per la Junta de Govern.
Qualsevol atra competència que es derive dels seus Estatuts i de la llegislació vigent.

Biblioteca i Archiu

La RACV posseïx un fondo bibliogràfic valencià pròxim als 18.000 volums, que es troben repartits entre el propi departament de biblioteca, la sala de llectura i les diverses seccions de la institució. Estos fondos són, majoritàriament, de temàtica valenciana, contant també en eixemplars des del sigle XVI, com El Cavaller, de 1532, Els obres del poeta mossén Ausias March, edició de Valladolid, 1555, Compendi mathematico de Tomás Vicente Tosca , de 1727, etc.

L'accés a estos fondos és públic i gratuït, se poden consultar en la sala de llectura situada en la planta baixa de l'edifici.

Fondos bibliogràfics

El conjunt documental que ha anat conformant-se al llarc del temps, s'ha nodrit principalment de:

Donacions particulars:

Destaquem entre estes les donacions històriques de destacats intelectuals i investigadors.
Donacions institucionals
L'Ajuntament de València, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana i diferents universitats de tot el món, són organismes que regularment envien les seues publicacions.

Intercanvi bibliogràfic:

Es realisa en tots els centres i entitats culturals que així ho demanen, d'Espanya i Europa, i d’uns atres continents. En la majoria d'ells i fonamentalment en els integrats en la C.E.C.E.L., la Real Acadèmia de Cultura Valenciana manté un contacte habitual que li permet rebre ràpidament totes les novetats editorials que generen els dits organismes.

Publicaciones pròpies :

La RACV publica des de 1928 distintes monografies, coleccions, séries i revistes dedicades fonamentalment a temes culturals valencians. Tot este material es troba a disposició dels estudiosos i investigadors que vullguen realisar les seues consultes i ha passat a ser un material fonamental per a l'estudi i el coneiximent de la cultura valenciana en tots els seus aspectes. El catàlec de publicacions de la RACV arreplega des de principis del s. XX algunes de les publicacions clau per a conéixer la nostra història, llengua, lliteratura i cultura general.

Archiu fotogràfic

La RACV conta en un interessant material fotogràfic.

La RACV treballa en la constant actualisació d'un archiu fotogràfic ample i complet que permet tindre tot el material adequadament identificat, localisant, reunint, registrant i catalogant fotografies, postals de la història gràfica valenciana, etc., de manera que tot este material pot ser consultat de forma més ràpida, fàcil i satisfactòria.