Inici

Benvinguts a la pàgina web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana va ser fundada en 1915 per l'Excma. Diputació Provincial de Valéncia, tenint la denominació de “Centre de Cultura Valenciana”. La suea la finalitat era promoure investigacions,  els valors culturals del poble valencià i formar un archiu i una biblioteca sobre temes específicament d'este àmbit.

Durant els seus més de cent anys d'existència, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha complit els seus fins baix els auspicis tant de la Diputació Provincial com de l'Ajuntament de Valéncia, que  en 1917 va cedir per al seu domicili social el Saló del Consolat de Mar de la Llonja de la Seda.

A hores d'ara està configurada com a una corporación de derecho público, segons según DECRET 91/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es regula la creació de les acadèmies científiques, culturals i artístiques de la Comunitat Valenciana i el seu registre. [2015/5730] (DOCV núm. 7550 de 17.06.2015)

Els excms. senyors President de la Diputació Provincial i Alcalde de la Ciutat de Valéncia són el President i Vicepresident d'Honor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; Acadèmics Numeraris nats de la mateixa, tenen sempre veu i vot i podran intervindre en l'elecció dels seus Acadèmics.

La configuració de l'Estat Autonòmic, a la llum de la Constitució de 1978 i la creació de l'autogovern per al poble valencià en l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en 1982, aconsellen la futura adequació de les entitats públiques a la nova realitat autonòmica i, per tant, al seu dia, l'oportú reconeiximent de la Generalitat Valenciana com a Institució baix els auspicis de la qual podrà desenrollar les seues activitats la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

D'una atra banda, es fa necessari adaptar les normes per les quals funciona la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, tenint en consideració la seua condició de Fundació Pública, a la legislació vigent i modificar preceptes estatutaris per a possibilitar el seu funcionament més àgil i eficaç per al compliment dels seus fins.