Composició:

Decà: En José Luis Manglano de Mas
Vicedecà: En José Fco. Ballester-Olmos i Anguís
Secretari: En José Aparicio Pérez
Vicesecretari: En José Vicente Gómez Bayarri
Tesorer: En Rafael Romero Villafranca
Bibliotecari-Archiver: N'Òscar Rueda Pitarque
Director de Seccions: En Salvador Chulià Hernández
Director de Publicacions: En J. Alfredo Pellicer Artés
Vocals:     1era N'Ampar Cabanes Pecourt
                2on En Luis Miguel Romero Villafranca
                3er En Leopoldo Peñarroja Torrejón
                4rt En Voro López Verdejo
                5nt En Vicent Ramon Calatayud i Tortosa
 

Composició:

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està regida per la Junta de Govern, nomenada esta per la Junta General.
La Junta de Govern és qui nomena als càrrecs d'entre els seus membres i organisa adequadament les diverses seccions.

Funcions:

Segons els vigents estatuts, estes són les funcions corresponents a la Junta de Govern:

Artícul 25.

La Junta de Govern està integrada pel Decà, el Vicedecà, el Secretari, el Vicesecretari, el Tesorer, el Director de Publicacions, el Bibliotecari - Archiver, el Director de Seccions i cinc Vocals, elegits tots ells per la Junta General d'entre els Acadèmics de Número, a els que es referix l'artícul 7, en votació secreta, per majoria de vots, en candidatures uninominals, per un periodo de tres anys, podent ser reelegits per una sola volta consecutiva.
Seran membres nats de la Junta de Govern els Decans d'Honor.
No seran elegibles ni electors, dels càrrecs de dita Junta de Govern, els acadèmics que no reunixquen les condicions que en l'Artícul 10 es determina per a l'elecció dels Acadèmics de Número.

Artícul 26.

En l'eixercici de les seues funcions, competix a la Junta de Govern:
I. Impulsar les activitats de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, d'acort en els seus fins fundacionals.
II. Aprovar l'anteproyecte de presuposts i la liquidació, memòria i balanç de l'eixercici anterior, per a la seua presentació a la Junta General.
III. Autorisar la contractació de personal al servici de la Real Acadèmia.
IV. Autorisar les despeses quan suponguen cantitats superiors a les partides consignades en el presupost.
V. Dirigir el funcionament ordinari de la Real Acadèmia.
VI. Eixercir, en general, totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels bens de la Real Acadèmia.
VII. Aprovar els proyectes de publicacions.

Artícul 27.

La Junta de Govern es reunirà a lo manco una volta al més, de setembre a juny i sempre que aixina ho decidixca el Decà, per pròpia iniciativa o a petició de cinc dels seus membres.

Artícul 6.

Els Acadèmics de Número no excediran de quarantassís; incloent-se, en ells, ademés del President i Vicepresident d'Honor, dos representants de l'Excma. Diputació, i dos de L'Excm. Ajuntament de Valéncia.

Artícul 10.

L'elecció de l'Acadèmic de Numere es farà en Junta General Ordinària, en votació secreta, i per aquells Acadèmics de Número presents, que hagen assistit, com a mínim, al 50% de les Juntes Generals celebrades en els últims dotze mesos anteriors al dia de l'elecció i complit en les demés obligacions del seu càrrec. Si el 50 % de les Juntes Generals celebrades no fora un número entero es redonejarà al sancer inferior. No es consideraren inasistències les degudament justificades a estos efectes.

Per a ser elegit s'haurà d'obtindre la majoria absoluta dels presents en dret a vot, en primera votació. Si cap dels candidats proposts haguera alcançat dita majoria, es portarà a terme una nova votació, circumscrita exclusivament als dos candidats que en la primera hagueren obtingut major número de vots, en el cas dels quals serà elegit qui obtinga majoria relativa.

Les mateixes formalitat s'observaran per a l'elecció dels Acadèmics d'Honor i dels Corresponents.