Acort pel Dret Civil Valencià

Presentació del llibre de José Bonet "En defensa del Derecho Civil Valenciano".
Data: 
11/03/2019

Presentació del llibre de José Bonet "En defensa del Derecho Civil Valenciano" i acort recolzament a la proposició de modificació de la constitució per recuperar el dret civil valencià previst en l´estatut aprovat per les Corts Valencianes.

El passat dijous 7 de març tingué lloc l'acadèmic d'esta RACV, José Bonet Navarro, presentà el seu llibre "En defensa del Derecho Civil Valenciano".

En defensa del Derecho Civil Valenciano

Previament, en la Junta de Govern de la pròpia RACV, s'aprovà la proposta de recolzament a la proposició de modificació de la constitució per recuperar el dret civil valencià previst en l´estatut aprovat per les Corts Valencianes.

Adjuntem el text de l'acort de recolzament.

ACORT DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ PER A RECUPERAR EL DRET CIVIL VALENCIÀ PREVIST EN L´ESTATUT APROVAT PER LES CORTS VALENCIANES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

U dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica, fon garantisar la competència de la Generalitat valenciana per a llegislar sobre el dret civil, igualant-nos als atres pobles de tradició foral, i acabar en esta injusta discriminació. 

Com a conseqüència del restabliment de la competència, les Corts Valencianes aprovaren les Lleis següents:

• Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.

• Llei 5/2011 d'1 d'abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors dels quals no conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custòdia compartida).

• Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de Fet Formalisades de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis foren objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern.

L'Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que exigia la retirada d'estos recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i moltes entitats i associacions per a demanar el soport.

Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, en este moment més de 358 ajuntaments (que representen uns 4.000.000 valencians) s'han sumat a la petició; a part, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet i diverses institucions i entitats públiques i privades, des d'universitats a sindicats passant per associacions culturals.

Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d'una societat no fon prou per a que el Govern retirara els recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que posara fi a un conflicte que dura més de tres sigles. Finalment, han aplegat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d'abril, declara inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix temps, buida de contengut i d'eficàcia normativa dos artículs de l'Estatut d'Autonomia (art. 7.1 i DT 3a), artículs que en el seu moment aprovaren les Corts Valencianes i les Corts Generals d'Espanya, per grans majories i que mai han segut recorreguts.

La STC 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucionals els aspectes civils de la Llei 5/2012, d'Unions de Fet. I el passat 26-XII es publicà la STC 192/2016, per la que el Tribunal Constitucional concloïa l'inconstitucionalitat del nostre Dret, en este cas de la Llei 5/2011, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida). Com s'assegura en el vot particular d'u dels magistrats del Tribunal Constitucional, pensem que era possible una atra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les seues competències en matèria del dret civil.

En este moment, la Comunitat Valenciana tot just pot llegislar en l'àmbit de les costums agràries, quan precisament l'Estatut volgué deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils, modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar l'injusta discriminació que patim com a poble des de l'abolició dels furs en 1707.

El passat 5 de març representants de la societat civil valenciana demanàrem a tots els grups parlamentaris de les Corts que aprovaren una proposta de modificació constitucional de caràcter tècnic per a fer realitat lo que diu el nostre Estatut en matèria de Dret Civil i acabar en la discriminació que patim front a 6 Comunitats Autònomes que tenen capacitat civil.

La proposta és la següent:

MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA PER A LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ

ARTÍCUL PRIMER

S’afig un segon paràgraf a la Disposició adicional Segona que queda redactat com seguix:

“La competència llegislativa civil de les Comunitats Autònomes assumida en els seus propis Estatuts conforme a l’artícul 149.1.8 de la Constitució, s’estendrà a la recuperació i actualisació del seu Dret Privat històric d´acort als valors i principis constitucionals.”

La RACV sempre ha defés la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià, modern i adaptat a la realitat de la societat valenciana actual.

Acadèmics de la RACV com Enric Taulet, Sanchis Sivera, Roc ChaBás. Vicent Simó Santonja, …. han encapçalat socialment esta recuperació.

Les Corts aprovaren el passat 24 d´octubre eixa proposta de la societat civil en el recolzament del PP, PSOE, COMPROMÍS, PODEM i Grup Mixt. Ciudadanos inexplicablement votà en contra quan no qüestiona per eixemple el Dret Civil Català.

Per lo anteriorment expost, se propon a la Junta General de la RACV els acorts següents:

Primer. Manifestar el soport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià.

Segon. Recolzar que les Corts Valencianes hagen aprovat l'iniciativa de la reforma de la Constitució per a que la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaix dins de la Constitució.

Tercer. Demanar a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i al president del Govern Espanyol, que s´aprove ràpidament esta modificació tècnica de la Constitució que garantix l´aplicació de l'Estatut Valencià, incomplit des de fa més de dos anys.

Quart. Exigim a tots els grups parlamentaris i expressament a Ciudadanos que es done el mateix tractament al Dret Civil Valencià que al restant de Drets Forals espanyols que tenen 15 millons d´espanyols.