La Universidad de Valencia hasta finales del siglo XVI

La Universidad de Valencia hasta finales del siglo XVI
Autor: 
José Vicente Gómez Bayarri
Sinopsis: 

L'obra està estructurada en quatre apartats. En el primer, a modo d'introducció, senyalem que les universitats com a centres docents tingueren el seu orige en l'Edat Mija; en el segon abordem els precedents de l'Estudi General - Universitat de Valéncia que foren les escoles episcopals i les escoles del Consell municipal; en el tercer analisem les constitucions o capítuls fundacionals del 30 d'abril de 1499 de l'Universitat de Valéncia; i en el quart el reconeiximent de l'Universitat per mig de les bules del papa valencà Aleixandre VI i el privilegi real de Ferrando el Catòlic i cóm el Consell municipal de la ciutat escomençà a impulsar i regular el seu funcionament en modificacions estatutàries i redacció de noves constitucions en el sigle XVI.