La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada per quatre tipos d'Acadèmics, cada u en unes obligacions i drets perfectament especificats en els vigents estatuts, i talment com ocorre en unes atres entitats acadèmiques paregudes.  La figura de l'Acadèmic Electe es referix ad aquelles persones que han segut elegides per a ser Acadèmics Numeraris pero que encara no han llegit el seu discurs d'ingrés.

Artícul 5.- La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada pels Acadèmics de Número, els d'Honor i els Corresponents.

Descripció i Elecció

Artícul 6.- Els Acadèmics de Número no excediran de quarantassis; incloent-se, en ells, ademés del President i Vicepresident d'Honor, dos representants de l'Excma. Diputació i dos de l'Excm. Ajuntament de Valéncia.

Artícul 7.- Els quaranta restants Acadèmics de Número seran elegits per la Junta General entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit cultural que hagen naixcut en la Comunitat Valenciana o que gogen de la condició civil de valencians.

Artícul 8.- Les vacants que ocórreguen en les places d'Acadèmics de Número, als quals es referix l'Artícul anterior, s'anunciaran en la Junta General Ordinària, podent presentar-se propostes per a cobrir-les a lo llarc del següent mes al seu anunci i en la Junta General següent. Les propostes estaran a disposició dels Acadèmics de Número en la Secretaria de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per al seu estudi i seran expostes verbalment i defengudes pels seus proponents en les dos Juntes Generals següents a la del seu anunci. En la tercera Junta General posterior a la de l'anunci es realisarà la votació.

Artícul 9.- Les propostes de provisió hauran d'anar firmades, a lo manco, per tres Acadèmics de Número, els quals respondran de la conformitat de l'interessat, en cas de ser elegit. A les propostes s'acompanyarà un currículum que detalle els merits del candidat.

Artícul 10.- L'elecció de l'Acadèmic de Número es farà en Junta General Ordinària, en votació secreta, i per aquells Acadèmics de Número presents que hagen assistit, com a mínim, al 50% de les Juntes Generals hagudes en els ultims dotze mesos anteriors al dia de l'elecció i complit en les demés obligacions del seu càrrec. Si el 50% de les Juntes Generals celebrades no fora un número enter es redonejarà a l'enter inferior. No es consideraran inassistències les degudament justificades ad estos efectes. Per a ser elegit s'haura d'obtindre la majoria absoluta dels presents en dret a vot, en primera votació. Si cap dels candidats proposts haguera conseguit la dita majoria, es durà a terme una nova votació, circumscrita exclusivament als dos candidats que en la primera hagueren obtingut major número de vots, lo qual significarà que serà elegit qui obtinga majoria relativa. Les mateixes formalitats s'observaran per a l'elecció dels Acadèmics d'Honor i dels Corresponents.

Obligacions

Artícul 13.- Els elegits per a Acadèmic de Número prendran possessió en Junta Pública, per a lo qual remetran a la Real Acadèmia el discurs del qual es parla en l'Artícul següent, en el determini de sis mesos, passats els quals, sense fer-ho, se li prevendrà que, de no presentar-lo dins dels quatre següents es considerarà caducat el seu nomenament i es procedirà a nova elecció. En cas d'impediment llegítim i notori, a enteniment de la Real Acadèmia, podrà ser prorrogat el determini per dos mesos mes.

Artícul 14.- Els Acadèmics de Número son elegibles per a qualsevol dels càrrecs de la Real Acadèmia, quedant obligats a:

  • Llegir, en la Junta en que prenguen possessió, un discurs de tema lliure, havent de fer un breu elogi dels merits de l'Acadèmic a qui succeixquen i, quan foren encarregats de la contestació d'un discurs d'ingrés, dispondran de dos mesos de temps.
  • Entregar el seu discurs d'ingrés o el de contestació, en el seu cas, a l'Institució en els determinis prevists en els Artículs 13 i 14 d'estos Estatuts.
  • Contribuir en els seus treballs als fins de la Real Acadèmia.
  • Desenrollar les tasques que reglamentariament li siguen encomanades.
  • Assistir a les Juntes i emetre el seu vot, públic o secret, segons s'acorde, quan fora requerit.

Baixa

A part de lo contingut en l'Artícul 13, descrit en l'apartat anterior:

Artícul 12.- Els Acadèmics de Número i Corresponent perdran la seua condició per qualsevol dels següents motius:

  • Per falliment.
  • Per renúncia.
  • Per incompliment reiterat de les seues obligacions a lo llarc de dos anys consecutius, sense causa justificada.

Artícul 17.- Si cap d'Acadèmic observara en públic conducta reprensible o despreciara la reputació de la Real Acadèmia, dins o fora d'esta, o incomplira obertament els seus acorts, podrà ser expulsat, a proposta raonada de la Junta de Govern, en Junta General citada a l'efecte.