La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada per quatre tipos d'Acadèmics, cadascun en unes obligacions i drets perfectament especificats en els vigents estatuts, i talment com ocorre en unes atres entitats acadèmiques semblants. Ademés conta en representació institucional, segons marca l'artícul 6 dels presents Estatuts.

Artícul 6. Els Acadèmics de Número no excediran de quarantassis; incloent-se, en ells, ademés del President i Vicepresident d'Honor, dos representants de l'Excma. Diputació, i dos de l'Excm. Ajuntament de Valéncia.

Descripció i Elecció

Segons els presents Estatuts, el/la President/a de la Diputació Provincial de Valéncia ostentarà el càrrec de President/a d'Honor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, mentres que l'Alcalde/sa ho farà en el de Vicepresident/a d'Honor.

Per una atra part, la Diputació designarà dos representants més d'ella, talment com farà l'Ajuntament de la ciutat de Valéncia, els quals podran assistir a les Juntes Generals, actuant com a Acadèmics de Número que son.

Baixa

Per representar a una institucio publica, es la persona física la que canviarà quan deixe el seu càrrec, cas de l'Alcalde/sa i President/a de la Diputació, o quan aixina ho determinen les dites institucions, cas dels dos regidors i dels dos diputats respectivament.

Acadèmics:

Diputació

President d'Honor de la RACV
Antoni Francesc Gaspar Ramos
President de la Diputació

Representant Diputació
Pilar Molina Alarcón
Diputada

Representant Diputació
Xavier Rius Torres
Diputat

Ajuntament

Vicepresident d'Honor de la RACV
Joan Ribó Canut
Alcalde

Representant Ajuntament
Glòria Tello Company
Regidora

Representant Ajuntament
María Teresa Ibáñez Gimenez
Regidora