Mª Desamparados Cabanes Pecourt

Mª Desamparados Cabanes Pecourt
Medalla: 
17
Data ingrés: 
29/03/1983

Valéncia, 1938

Cursà estudis de Bachillerat i Magisteri, a València. Obtingué els graus de Llicenciatura en Filosofia i Lletres (1962) en Premi Extraordinari i de Doctora en Història (1968), baix la direcció del Dr. D. Antonio Ubieto Arteta, en l'Universitat Lliterària de Valéncia, en les tesis el Cartulari de Sant Pere el Vell d'Osca i Aportació a l'estudi de l'economia eclesiàstica del Regne de Valéncia en la Baixa Edat Mija, respectivament. Així mateix va cursar els estudis de Graduat Social en l'Escola Social de Valéncia (1959-1962). Des de 1963 fins a 1983 eixercir la docència com a Professora Titular en la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Universitat de Valéncia, i va impartir classes així mateix durant dos cursos (1979-1982) en l'Escola Universitària Diocesana d'Enfermeria dins de la mateixa Universitat.

Obtingué per mijà de concurs-oposició nacional la càtedra de Paleografia i Diplomàtica en destinació en la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Universitat de Múrcia (1982), passant al setembre de 1983, per mig de concurs de trasllat, a la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Universitat de Saragossa, en el claustre de professors de la qual va estar fins a la seua jubilació en 2008 i en el moment actual continua com a Professora Colaboradora Extraordinària d'esta. En esta última Universitat ha sigut Directora del Departament de Paleografia i Diplomàtica (1983-1986) i més tart del fusionat Departament d'Història Medieval, Ciències i Tècniques Historiogràfiques i Estudis Àraps i Islàmics (1988-1992). Ha dirigit més de 20 treballs per a l'obtenció del Grau de Llicenciatura, Diploma d'Estudis Avançats i Grau de Doctor en les Universitats de València i Saragossa.
Com a activitat extraacadèmica, en els primers anys de la década dels huitanta, pot mencionar-se la seua llabor com a vocal de la Comissió Mixta de Bilingüisme i com a Consellera d'Educació del Govern de la Comunitat Valenciana.

Autora de més d'un centenar de publicacions, entre llibres, artículs en revistes especialisades, homenages, congressos, etc., sobreïx en la seua activitat investigadora l'edició de fonts, en títuls com a Crònica llatina dels Reis de Castella, en dos edicions (1964 i 1988); Documents de Jaume I d'Aragó (1976-1984), obra inclús incompleta que consta de cinc volums contenint els diplomes jaimins corresponents al periodo cronològic comprés entre 1216 i 1268, realisada en colaboració en l'arabista Ambrosio Huici Miranda (+); el Libre del Repartiment del Regne de Valencia (1979-1980), tres volums, en colaboració; Dietari del capella d’Alfons el Magnanim (1991), obres totes elles publicades en la prestigiosa colecció “Textos Medievales” de l'editorial Anubar, dins de la qual va dirigir així mateix les coleccions de ‘Comerç Medieval Valenciano’ (4 vols.) i ‘Temas Valencianos’ (48 núms.). Atres edicions de fonts dignes de menció són la transcripció de l'obra de Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, en 3 volums (1980) o la més recent, editada per l'Excm. Aj. de Valéncia, Avecindados en la ciudad de Valencia en la época medieval. Avehinaments (1308-1478) (2008), sense oblidar atres títuls realisats en colaboració, com El “Aureum Opus” de Xátiva (1996), el Fuero de Aragón conegut com Vidal Mayor (1997) i el Formulario zaragozano del siglo XV (2001).

Monografies d'interés publicades són Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV (1974), Documentos y datos para un estudio toponímico de la región valenciana, en colaboració (1981), Geografía y repoblación (1984) i Ausias March i els seus manuscrits (1999). Participant, així mateix, en obres colectives, sent les més destacades el Libro de Privilegios de Fraga y sus aldeas (1999), El beato del abad Banzo, un ‘Apocalipsis’ aragonés recuperado (2005) i Perspectives del Compromís de Casp (2013),redactant capítuls relacionats en les disciplines pròpies de la seua titulació.

Centrada la seua principal llínea d'investigació en l'estudi de la ciutat de Valéncia durant el segle de la conquista, són numerosos els treballs sobre el tema presentats a congressos o publicats en revistes especialisades. Poden citar-se: El “Repartiment” de Valencia (1977), Organización autonómica del Reino de Valencia (1978), Formularios diplomáticos para la repoblación valenciana (1980), La repoblación valenciana y los jueces de Teruel (1989), Occitans en Valencia (1994), Repartiment i antroponimia en la Valencia del sigle XIII (1998), Utilitat i utilisacio de l'antroponimia. Unes reflexions en veu alta (2001), Las primeras devociones de la Valencia cristiana (siglo XIII) (2002), Parroquias y Órdenes Militares en la geografía urbana de Valencia (siglo XIII) (2005), La infeudación de la Huerta, cinturón de seguridad de la ciudad de Valencia (2006),entre atres.

També ha sigut objecte de la seua atenció la diplomàtica dels monarques d'Aragó i la seua Corona, entre ells la de Sancho Ramírez, Jaime I, Pedro III, Jaime II y Alfonso V, la sigil·lografia i l'estudi del monasteri saragossà de Santa María de Veruela;

Ha sigut investigador principal o membre en diversos proyectes d'investigació, pertanyent en l'actualitat al Grup Consolidat d'Investigació Aplicada DAMMA, de l'Universitat de Saragossa, finançat per la Diputació General d'Aragó i el Fons Social Europeu.

Comissionà la "IV Exposición Bibliográfica Aragonesa", organisada pel Centre de Documentació Bibliogràfica Aragonesa, organisme dependent de la Diputació General d'Aragó. És membre de l'Acadèmia d'Història eclesiàstica de Valéncia. Ha sigut mantenedora dels ‘CXVI Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia’ (1999), certamen anual en el qual igualment ha sigut guardonada en diverses ocasions pels seus treballs d'investigació històrica. Atres premis rebuts són el Primer Premi d'Investigació "Acadèmia de Cultura Valenciana" (1980) i el Premi "Ausias March" d'Investigació, de l'Associació "Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana" (1997).