Serie Filológica 13

Serie Filológica 13

IX Seminari de la Llengua i Lliteratura Va­lenciana, "Orige i identitat de la llengua". Gandia, 1993. Va­léncia, 1994, 134 pàgs., [6 € (IVA inclòs)]. I.S.S.N.: 0213-9723. Índex.: Gui­not i Galan, J.Mª.: Qüestions de llengua. López i Verdejo, J. S.: Introduccio a la lexico­grafia valenciana. Guinot i Galán, J.M.: Les normes de Castelló. Fornés, Ll.: La llengua valenciana. Costa Català, J.: La biblia valenciana impresa.